Stadgar för föreningen Linköpings RadioAmatörer.

§ 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningen Linköpings Radioamatörer (LRA) har som syfte att sammanföra radiotekniskt

intresserade personer för personlig förkovran och ömsesidigt tekniskt bistånd. Särskild vikt läggs

vid att intressera och utbilda ungdom för den världsomspännande amatörradion. Föreningen är

politiskt och religiöst obunden.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemskap erhålles av var och en som betalat medlemsavgift och är villig att följa föreningens

stadgar och beslut samt föreskrifter och rekommendationer utfärdade av SSA, PTS och IARU.

Medlem skall verka för gott kamratskap och i sin radioverksamhet uppträda så

att föreningen och dess syften främjas och inte skadas. Medlem, som gjort LRA stora tjänster

eller varit medlem under många år, kan av årsmötet på förslag av styrelsen utses till

hedersmedlem. Hedersmedlem är för all framtid befriad från medlemsavgift till föreningen.

Medlem, som motarbetar föreningen eller uppträder i sin radioverksamhet på ett sådant sätt att

föreningens goodwill skadas, kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning kan fattas på

medlemsmöte och sedan den klandrade medlemmen fått tillfälle att förklara sig.

§ 3 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet och skall vara erlagd före den 1 februari.

Årsmötet kan besluta om nedsatt medlemsavgift för ungdom. Ny medlem i LRA som erlägger

medlemsavgift efter oktober månads ingång får sin medlemsavgift tillgodoräknad även för

nästkommande år. Medlem, som trots påminnelse inte betalar avgiften, anses ha lämnat

föreningen och avförs ur medlemsregistret.

§ 4 STYRELSE

Föreningens styrelse består av ordförande och tre ledamöter, för vilka det finns minst en (1) suppleant.

De ordinarie ledamöterna väljs för en tid av två (2) år på så sätt att udda årtal väljs ordförande

och en (1) ledamot och jämna årtal väljs två (2) ledamöter. Suppleant väljs för en tid av ett

(1) år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen är beslutsmässig då tre av dess ledamöter är närvarande och eniga om beslutet. Vid

styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Styrelsen är ansvarig för sina beslut inför

föreningens årsmöte och skall överlämna räkenskaper och protokoll till revisorerna för

granskning före januari månads utgång. Styrelsen äger rätt att utse behövliga, icke permanenta

arbetsgrupper.

§ 5 REVISORER

Styrelsens arbete granskas av två (2) revisorer, som jämte en (1) revisorsuppleant väljs av

årsmötet för en tid av ett (1) år. Revisorernas uppgift är att efter granskning av styrelsens

räkenskaper lägga fram en revisionsberättelse för årsmötet och till- eller avstyrka ansvarsfrihet

för styrelsen. Revisionsberättelsen skall presenteras på årsmötet.

§ 6 SEKTIONER

Om så erfordras för arbetets bedrivande bildas sektioner inom olika verksamhetsområden.

Respektive sektioners stadgar fastställs av LRA:s årsmöte, dit varje sektion skall avge

verksamhetsberättelse.

§ 7 MÖTEN

Årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas före den 15 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelsen till årsmötet skall publiceras senast tio (10) dagar före mötesdagen. Kallelsen skall

innehålla dagordning för årsmötet samt verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

• Mötets öppnande

• Fastställande av dagordningen

• Fråga om mötet är behörigen sammankallat

• Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

• Tillkännagivande och fastställande av röstlängd

• Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet

• Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

• Föredragning av kassarapport och revisionsberättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Val av ordförande för två (2) år (endast udda årtal)

• Val av "två (2) styrelseledamöter jämna årtal","en (1) styrelseledamot udda årtal" för två (2) år

• Val av en (1) styrelsesuppleant för ett (1) år

• Val av två (2) revisorer och en (1) revisorsuppleant för ett (1) år

• Val av ledamöter i valberedning

• Behandling av inkomna motioner och styrelsepropositioner

• Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

• Mötets avslutning

• Övriga frågor

Vid årsmötet har alla medlemmar, som vid tidpunkten för årsmötet har betalat gällande

medlemsavgift, förslags och rösträtt. Närvarande medlem får med skriftlig fullmakt utöva rösträtt

för frånvarande medlem. Alla ärenden utom de som faller under §§ 8 och 9 i dessa stadgar avgörs

med enkel majoritet och öppen omröstning. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslag.

Frågor rörande val eller medlems uteslutning skall, om någon begär det, företas med sluten

omröstning. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgörs frågan genom lottning. Motion till

årsmötet skall vara skriftligt avfattad och styrelsen tillhanda senast den 1 januari. Motioner, samt

styrelsens förslag till åtgärder med anledning av dessa, skall bifogas kallelsen. Extra årsmöte

hålls efter kallelse av styrelsen eller revisorerna eller när minst hälften av medlemmarna begär

det. Vid extra årsmöte kan endast de frågor som tas upp i kallelsen behandlas.

Övriga möten

Förutom årsmöte hålls ett antal medlemsmöten. För regelbundet återkommande medlemsmöte

behöver särskild kallelse ej utfärdas. För extra medlemsmöte utfärdas kallelse som skall vara

medlemmarna tillhanda senast tre (3) dagar före mötesdagen. Vid extra medlemsmöte skall

protokoll föras. Vid ordinarie medlemsmöte kan mötet besluta att protokoll ej skall föras. För

beslut gäller samma bestämmelser som för årsmötet.

§ 8 STADGEÄNDRING

För giltigt beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar erfordras 2/3 majoritet av avgivna

godkända röster vid två (2) på varandra följande möten, varav ett (1) skall vara årsmöte.

§ 9 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

För giltigt beslut om föreningens upplösning erfordras 3/4 majoritet av avgivna godkända röster

vid två (2) på varandra följande möten, varav ett (1) skall vara årsmöte. Vid föreningens

upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla radionyttig institution.